ประชาบุตร อุไรพร, และ กิ่งคำ วิไลศักดิ์. 2021. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอานาปานสติกับไตรลักษณ์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):1-12. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249879.