นาสวน พระสังคม, และ คุตฺตวีโร พระมหาวิโรจน์. 2021. “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระกังขาเรวตเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):98-108. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249942.