สมสิทฺโธ พระสมหมาย. 2021. “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):129-39. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249944.