สติสมฺปนฺโน พระสมหวัง. 2021. “ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):140-51. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249945.