ขนฺติโก พระใบฎีกาวิจารณ์, และ วิชานาติ ศุภกาญจน์. 2021. “ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):45-55. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249948.