สีลวิสุทฺโธ พระเอียว, และ วงษ์สอาด สรวิชญ์. 2021. “ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):56-66. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249955.