พร​นภดล​ เพชร​ชรินทร์​. 2021. “ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา ตามหลักบันได ๗ ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):152-62. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249991.