วิริโย สมุห์สุวรรณ, และ สติมั่น อุทัย. 2021. “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):36-44. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250005.