โสภโณ พระปลัดชำนาญ, และ วงษ์สอาด สรวิชญ์. 2021. “ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ิตวณฺโณ)วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):23-35. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250009.