กิตฺติธมฺโม พระสมศักดิ์, และ แก้วเขียว สุธี. 2021. “ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):13-22. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250036.