สุภาจาโร พระสิทธิชาติ. 2021. “ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):109-18. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250129.