[1]
กลฺยาณจิตฺโต พ. . และ แก้วเขียว ส. ., “สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย”, JMPR, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. ุึ67–86, มิ.ย. 2017.