[1]
เหลืองอมรไพศาล พ. . ฐ., “การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 78–88, พ.ค. 2021.