[1]
ประชาบุตร อ. และ กิ่งคำ ว. ., “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอานาปานสติกับไตรลักษณ์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1–12, พ.ค. 2021.