[1]
นาสวน พ. และ คุตฺตวีโร พ., “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระกังขาเรวตเถระ”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 98–108, พ.ค. 2021.