[1]
สมสิทฺโธ พ., “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 129–139, พ.ค. 2021.