[1]
สติสมฺปนฺโน พ., “ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 140–151, พ.ค. 2021.