[1]
สีลวิสุทฺโธ พ. . และ วงษ์สอาด ส. ., “ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 56–66, พ.ค. 2021.