[1]
วิริโย ส. . . . และ สติมั่น อ. ., “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 36–44, พ.ค. 2021.