[1]
กิตฺติธมฺโม พ. . และ แก้วเขียว ส. ., “ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 13–22, พ.ค. 2021.