[1]
สุภาจาโร พ. ., “ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 109–118, พ.ค. 2021.