กลฺยาณจิตฺโต พ. ., และ แก้วเขียว ส. . “สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, น. ุึ67-86, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240820.