บรรณกรกุล เ., และ ศรีหาหนู ช. . . “Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade 4–6”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 139-50, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240829.