มีไธสง ธ. ., และ ภูริปญฺโญ พ. . “ศึกษาการบำเพ็ญบารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 17-38, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240858.