สติมั่น อ. ., คุ้มครอง ว. ., และ วรินฺโท พ. . . “วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 13-24, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240972.