แก้วเขียว ส. ., และ พรพิพิธณรงค์ ส. . “พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/241277.