เหลืองอมรไพศาล พ. . ฐ. “การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 78-88, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249865.