ประชาบุตร อ., และ กิ่งคำ ว. . “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอานาปานสติกับไตรลักษณ์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 1-12, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249879.