นาสวน พ., และ คุตฺตวีโร พ. “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระกังขาเรวตเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 98-108, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249942.