สมสิทฺโธ พ. “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 129-3, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249944.