สติสมฺปนฺโน พ. “ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 140-51, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249945.