ขนฺติโก พ. ., และ วิชานาติ ศ. “ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 45-55, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249948.