วิริโย ส. . . ., และ สติมั่น อ. . “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 36-44, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250005.