โสภโณ พ. ., และ วงษ์สอาด ส. . “ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ิตวณฺโณ)วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 23-35, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250009.