กิตฺติธมฺโม พ. ., และ แก้วเขียว ส. . “ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 13-22, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250036.