กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy