(1)
เนตรวงษ์ ฐ.; ช่วยรอดหมด ส.; ธิราวรรณ ร. Development Direction for Non-Smoking University by Project and Community Based Research. RMUTT J Hum Soc Sci 2019, 6, 68-82.