ศรีสุนนท์ พ.; บุญหมื่นไวย ส. Professional Ethics and Auditing Quality of the Cooperative Auditors. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 46–60, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189676. Acesso em: 2 oct. 2022.