อินทสังข์ ฉ. .-.; พรภักดี ส.; เอี่ยมสว่าง จ. Green Product: Value Added Creation. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 104–117, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242. Acesso em: 6 feb. 2023.