พุดขุนทด ลัดดาวัลย์, and นาคประสิทธิ์ ชุติมา. 2017. “The Relationship Between Board of Directors Character and Accounting Performance”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 5 (1):18-31. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648.