อินทสังข์ ฉัตรชัย -, พรภักดี สุพรรณี, and เอี่ยมสว่าง จันทนา. 2019. “Green Product: Value Added Creation”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 6 (2):104-17. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242.