แถมกลาง ธ., ตรองพาณิชย์ ว. and นิลพลับ ช. (2019) “The Effect of Transformational Leadership and Organizational Culture on Employee’s Satisfaction: Case of Bangkok Bank’s Employeein Lower North Eastern Region”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 4(1), pp. 38–50. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189615 (Accessed: 2 October 2022).