พุดขุนทด ล. and นาคประสิทธิ์ ช. (2017) “The Relationship Between Board of Directors Character and Accounting Performance”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 5(1), pp. 18–31. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648 (Accessed: 27 September 2022).