ศรีสุนนท์ พ. and บุญหมื่นไวย ส. (2017) “Professional Ethics and Auditing Quality of the Cooperative Auditors”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 4(2), pp. 46–60. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189676 (Accessed: 2 October 2022).