มหิพันธุ์ ฟ., ประทุมรัตน์ ม. and ศรทัตต์ ก. (2016) “Appropriate Tourism Factors for International Tourist : A Case Study of Kalasin Province”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 3(1), pp. 80–92. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/193651 (Accessed: 18 August 2022).