เนตรวงษ์ ฐ., ช่วยรอดหมด ส. and ธิราวรรณ ร. (2019) “Development Direction for Non-Smoking University by Project and Community Based Research”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 6(1), pp. 68–82. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/199514 (Accessed: 12 August 2022).