อินทสังข์ ฉ. .-., พรภักดี ส. and เอี่ยมสว่าง จ. (2019) “Green Product: Value Added Creation”, RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 6(2), pp. 104–117. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242 (Accessed: 1 February 2023).