[1]
พุดขุนทด ล. and นาคประสิทธิ์ ช., “The Relationship Between Board of Directors Character and Accounting Performance”, RMUTT J Hum Soc Sci, vol. 5, no. 1, pp. 18–31, Jun. 2017.