[1]
ชาวงษ์ ป., ประสาร อ., อุ่นแก้ว จ., and สวัสดิ์พงษ์ เ., “The Development of Analytical Thinking Skills for Everyday Life of Thai Language Mathayomsuksa 1 Students Using KWLH Plus Technique”, RMUTT J Hum Soc Sci, vol. 5, no. 1, pp. 104–115, Jun. 2017.