[1]
เนตรวงษ์ ฐ., ช่วยรอดหมด ส., and ธิราวรรณ ร., “Development Direction for Non-Smoking University by Project and Community Based Research”, RMUTT J Hum Soc Sci, vol. 6, no. 1, pp. 68–82, Jun. 2019.